Цивільно-правових дисциплін

 

Кафедру було створено в результаті реорганізації кафедри правознавства одночасно із створенням юридичного факультету Білоцерківського НАУ в березні 2003 року.

З березня 2003 року по вересень 2011 року кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, академік НАН України Сальман Ізяслав Юрійович. З 1 вересня 2011 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Єфремова Ірина Іванівна.

До штату кафедри входять: 1 доктор юридичних наук, професор, 5 кандидатів наук, 3 асистента; 1 лаборант.

За час існування кафедри викладачами кафедри захищені: одна докторська дисертація (Сальман І.Ю.), чотири кандидатські дисертації з юридичних наук (Єфремова І.І, Пахомова А.О., Настіна О.І., Ломакіна І.Ю.).

Членами кафедри ведуться активні наукові дослідження за темами «Питання власності на землю» (к.ю.н., доцент Настіна О.І.), «Проблеми реалізації цивільно-правових норм та захисту приватних прав та інтересів в Україні» (к.ю.н., доцент І.І. Єфремова), «Правове регулювання трудових відносин в аграрному секторі виробництва України» (к.ю.н. Ломакіна І.Ю.), «Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України» (к.ю.н. Пахомова А.О.) затвердженими у плані НДР кафедри на 2014-2020 рр.

Зв’язок науки, навчального процесу і практики забезпечується, перш за все, завдяки здійсненню НПП кафедри крім наукової ще і практичної діяльності у сфері надання юридичних консультацій фізичним та юридичним особам. Також є цінним для впровадження практичної діяльності викладання дисциплін «Адвокатура» і «Складання процесуальних документів» практикуючим адвокатом Дуднік Л.О..

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференції викладачів кафедри. В цілому, за час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено понад 70 публікацій, серед яких 2 монографії, 4 підручника та навчальних посібників, один з яких вийшов під грифом Міністерства освіти та науки України, щ два під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства.

В результаті спільної роботи НПП кафедри було видано: Правознавство. Навчальний посібник: Сальман І.Ю., Новак Я.В., Бурлака С.І., Білан М.М. та інші. Правознавство / За заг. ред. Сальмана І.Ю. та Новака Я. В. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 628 с.

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін теоретичної, цивілістичної та практичної спрямованості. Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри. Під час навчання велика увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової та практичної діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, «судові дебати з цивільного права та процесу», а кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць; студенти-науковці беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань юриспруденції. При кафедрі діє студентський науковий гурток «Проблеми теорії і практики в юриспруденції».

На кафедрі працюють куратори юридичної клініки факультету права та лінгвістики к.ю.н. Настіна О.І. і асистент Малишко І.В., які здійснюють загальне керівництво роботи студентів із надання юридичних консультацій студентами малозабезпеченим верствам населення. Однак і інші викладачі кафедри приймають активну участь у допомозі студентам з надання таких консультацій.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: Основи римського приватного права, Цивільне право, Цивільний процес, Господарське право, Господарський процес, Сімейне право, Право інтелектуальної власності, Земельне право, Аграрне право, Трудове право, Екологічне право, Біржове право, Право соціального забезпечення, Житлове право, Адвокатура в Україні, Складання процесуальних документів.


Завкафедри Єфремова Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2001 року. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання планування та виконання місцевих бюджетів». Має понад 50 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є проблеми реалізації цивільно-правових норм та захисту приватних прав та інтересів в Україні.

Викладає дисципліни: Цивільне право, римське (цивільне) право

 

 

 


Сальман Ізяслав Юрійович, д-р юрид. наук, професор

У 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правові питання кваліфікації й впровадження раціоналізаторських пропозицій». У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Правове регулювання аграрних та земельних відносин в Україні "

Основною метою досліджень на даний час є вивчення напрямів системного вдосконалення правового регулювання аграрних та земельних відносин в Україні.

Викладає дисципліни: трудове право, правознавство, правове регулювання ЗЕД.

 

 


Настіна Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2001 року. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Право державної власності на землю». Має понад 70 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є регулювання земельних правовідносин в Україні.

Викладає дисципліни: земельне право, господарське право, господарський процес.

 

 

 


Пахомова Анна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2003 року. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України». Має понад 50 наукових праць: підручник, науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є проблеми інформатизації аграрної освіти в Україні.

Викладає дисципліни: право інтелектуальної власності, інформаційне право, цивільний процес, сімейне право. 

 

 


Ломакіна Ірина Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент.

На кафедрі працює з 2003 року.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Державне регулювання сільського господарства України (цивільно-правовий аспект)" Має понад 40 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є проблеми

Викладає дисципліни: трудове право, аграрне право.

 

 


Малишко Інна Володимирівна, асистент.

На кафедрі працює з 2005 року.

Має понад 30 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є становлення та розвиток законодавства про подолання дитячої безпритульності в УРСР.

Викладає дисципліни: екологічне право, господарське право, правознавство.

 

 


Кузьменко Яна Петрівна, доцент.

На кафедрі працює з 2010 року.

Має понад 10 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є теоретично-правові основи порушення прав людини.

Викладає дисципліни: цивільний процес, житлове право, правознавство.

 

 


Биковець Ольга Іванівна, асистент


Дуднік Людмила Олександрівна, асистент.

На кафедрі працює з 2010 року.

Практикуючий юрист, має понад 10 наукових праць

Основною метою досліджень на даний час є проблеми правового захисту цивільних прав та інтересів в судовому порядку.

Викладає дисципліни: адвокатура, професійна етика юриста.

 

 


Ярмоленко Юлія Володимирівна, канд. юрид. наук, доцент

На кафедрі працює з 2009 року.

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів"

Має понад 20 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є проблеми регулювання біржових правовідносин.

Викладає дисципліни: біржове право, банківське право


Телефон кафедри: 34-04-40